English

Forsøgsordning for eux-elever

Starter du på grundforløb 1 på eux business til august 2018, er du med i et forsøg, hvor vi ændrer lidt på uddannelsens opbygning - ikke på indhold og varighed

Særlig ordning for grundforløb 1 opstart august 2018

I 2015 trådte en omfattende reform af erhvervsuddannelserne i kraft, hvilket blandt andet indebar, at eux business så dagens lys.

I efteråret 2017 åbnede Undervisningsministeriet mulighed for, at landets erhvervsskoler kunne ansøge om forsøg med erhvervsuddannelserne, og i den sammenhæng ansøgte Tietgen Business i samarbejde med Aarhus Business College og Aalborg Handelsskole om mulighed for at udrulle et forsøg med strukturen på eux Business fra august 2018 og tre år frem.

Forsøget indebærer en mere hensigtsmæssig placering af fagene henover uddannelsen af hensyn til elevernes læring samt en mere hensigtsmæssig placering af de elementer i uddannelsen, der skal gøre eleverne klar til og motiveret for en praktikplads efter de to år på skole. Herudover omfatter forsøget, at alle fag først udprøves på fagets slutniveau og ikke som oprindeligt, for en række fags vedkommende, på både C-niveau og på fagets slutniveau. Det er vores klare overbevisning, at forsøget vil bidrage til at skabe en bedre sammenhæng i uddannelsen og bedre understøttelse af den enkelte elevs læring.

Det har været en klar præmis fra Undervisningsministeriet side, at ingen forsøg må betyde en forringelse af vilkårene og kvalitet for elever og virksomheder.

Forsøget indebærer i den sammenhæng ingen ændringer i forhold til densamlede varighed, antal fag, fagenes niveauer eller afstigningsmuligheder undervejs i forløbet. Ligeledes har forsøget ingen konsekvenser i forhold til ændret adgang til videreuddannelse, SU eller adgang til praktikplads.

Det er de tre førnævnte skolers valg, at alle elever, der påbegynder eux -rettet grundforløb 1 i august 2018 indtræder i dette forsøg. Det er samtidig skolernes forpligtelse at orientere om, at deltagelse i forsøget er frivilligt. For elever, der optages på eux -rettet grundforløb 1 på Tietgen Business, men ikke ønsker at deltage i forsøget, vil det indebære, at grundforløb 1 afvikles i det ordinære EUD-forløb, og sideløbende skal eleverne supplere med samfundsfag, niveau C, i et planlagt online-forløb.