English

Hhx-dage på handelsgymnasiet

Fem undervisningsforløb for grundskoler, der skal introducere elever i grundskolen til hhx-områder som innovation, markedsføring og regnskab.

Fem tilrettelagte undervisningsforløb

På Tietgen Handelsgymnasium har vi sammensat fem undervisningsforløb for 8. - 10. klasse inden for privatøkonomi, reklamepsykologi, innovation, kinesisk og erhvervsjura. Alle forløbene præsenterer hhx-fag, og vi har derfor valgt at kalde forløbene hhx-dage. 

De fem hhx-dage er sammensat så de i bredest muligt omfang dækker de merkantile og samfundsfaglige fag, der indgår på hhx-uddannelsen. Hhx-dagene er bygget op, så de tager udgangspunkt i den hverdag, som du og dine elever står i og varer som udgangspunkt en hel skoledag med start kl. 8.15. 

Vi stiller med kompetente undervisere til rådighed, og finder engagerede hhx-elever, der deltager hele dagen. Dette er for at sikre, at dine elever får det størst mulige udbytte af undervisningen.

>>Tilmeld din klasse en hhx-dag her

Fem undervisningsforløb

Herunder kan du læse mere om indholdet på de forskellige hhx-dage.

Unge og privatøkonomi

Gør dine elever klar til PISA-undersøgelsen i 2021 ved at deltage i hhx-dagen ‘Unge og Privatøkonomi’, hvor elevernes financielle kompetencer er i fokus.

Gennem arbejde med forskellige e-læringsmaterialer i form af virtuelle spil og interaktive opgaver, stifter eleverne bekendtskab med planlægning af egen økonomi.
Undervisningen har til opgave at give eleverne en bred forståelse af potentielle problematikker vedrørende egne indtægter og udgifter. Desuden anskueliggøres forskellige økonomiske dispositioner, de unge møder i hverdagen. Alt dette sættes yderligere ind i den virkelighedsnære samfundsøkonomi, som vi er en del af.

Gennem en virkelighedsnær case udvikler eleverne evnen til at træffe beslutninger samt vurdere konsekvenserne af handlinger indenfor et økonomisk perspektiv. Gennem casen får eleverne indsigt i og forståelse for penge og privatøkonomi.

I undervisningen udfordres eleverne til at træffe beslutninger om forskellige økonomiske dilemmaer og bliver præsenteret for simple værktøjer til at sammenligne og vurdere forskellige finansieringsalternativer.

Pædagogiske overvejelser
Undervisningen igangsættes med et afsnit af TV3-serien "Luksusfælden." Efterfølgende arbejder eleverne i grupper med udgangspunkt i en case, hvor de opnår en forståelse for, hvordan fagene afsætning, finansiering og international økonomi hænger sammen.

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i virksomhedsøkonomi og finansiering

Reklamepsykologi

I samspil mellem fagene psykologi og afsætning bliver eleverne præsenteret for emnet reklamepsykologi.

“Uanset om du logger på de sociale medier eller går en tur i byen, bliver du konstant mødt og påvirket af reklamer.” Her kan psykologien være et redskab, som hjælper os til at forstå, hvilke reklamer der virker og hvorfor.

I øbet af dagen skal eleverne arbejde med cases, hvor vi beskæftiger os med følgende spørgsmål:

  • Hvem er kunderne?
  • Hvor og hvornår køber kunderne?
  • Hvad og hvor meget køber kunderne?
  • Hvem påvirker kunderne?
  • Hvilke reklamepsykologiske virkemidler benyttes i jagten på kunderne? – hvad virker, og hvad gør ikke?

Pædagogiske overvejelser
Eleverne skal i små grupper arbejde sammen om at få en forståelse af, hvilken magt reklamerne har på os forbrugere. De skal arbejde med cases, som tager udgangspunkt i deres hverdag, hvilket er et godt udgangspunkt for forståelse og læring.

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i afsætning

Innovation og bæredygtighed

Det at tænke, udvikle og præsentere en god idé

For at give grundskoleeleverne et indblik i hvad det vil sige at arbejde med innovation, udbyder vi en undervisningsdag hvor eleverne kommer til at arbejde med idégenerering og idéudvælgelse.

Innovationsforløbet indledes med et kort foredrag om iværksætteri og innovation set ud fra en samfundsfaglig vinkel. Herefter arbejder eleverne i grupper på 4-5 personer med idégenerering og idéudvælgelse. Det kan enten ske med udgangspunkt i fri idégenerering eller en mere bunden opgave, hvor eleverne pejles i en bestemt retning. Det kan fx være inden for bæredygtighed, genbrug, sundhed, e-handel eller produktudvikling. Dette aftales nærmere med klassens lærere. Elever fra handelsgymnasiet kan deltage som sparringpartnere under den videre idéudvikling. Idéen omsættes herefter til en visualisering af idéen, som kan være et produkt eller en illustration af idéen. Grupperne vælger et navn til idéen/produktet og laver evt. et firmanavn og logo.

Pædagogiske overvejelser

Eleverne opnår kendskab til de samfundsmæssige aspekter ved
iværksætteri og innovation og arbejder efter innovative undervisningsmetoder med idégenerering, idéudvælgelse samt idéudvikling. Eleverne opnår desuden kendskab til, hvordan man henvender sig til målgrupper og
udvælger medier, så omverdenen får kendskab til idéen. Endelig fremmer forløbet elevernes evne til såvel skriftligt som mundtligt at fremlægge et stof og til at samarbejde i grupper.

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i innovation

Globalt udsyn - med kinesisk og Kina i fokus

For at give grundskoleeleverne et indblik i hvad det vil sige at lære kinesisk, udbyder vi en undervisningsdag, hvor eleverne kommer til, at få en unik indsigt i kinesiske sproglige og kulturelle forhold, med den hensigt at eleverne opbygger en forståelse for kinesisk sprog og kultur.

 ”Kan man tale kinesisk, står man med et godt kort på hånden, når man skal ud og finde et arbejde i erhvervslivet. ” skriver skolen på en af skolens hjemmesider. Og vores tidligere elever siger:

”Kinesisk er overraskende lettere end man troede, det udfordrer på nye måder og er utroligt sjovt at lære. ” - Thea

”Kina er en kæmpe verdensøkonomi, og der er ikke mange andre, der både kan tale engelsk, kinesisk og dansk. Derfor vil det være en kæmpe bonus." - Magnus

Forløbet er derfor tilrettelagt for at eleverne hovedsageligt arbejder med kinesisk sprog og igennem sproglæring danner et kendskab til kinesisk sprog og kultur i løbet af dagen.

Pædagogiske overvejelser
Eleverne får en indsigt i det kinesiske sprog, herunder får eleverne en forståelse af de kinesiske skrifttegns opbygning, udtale, grammatik, sætningskonstruktion ved forelæsning og ved egen deltagelse i innovative aktiviteter. Forløbet er endvidere tilrettelagt med inddragelse med intermediematerialer, så eleverne får mulighed for at opnå et basalt kendskab til og viden om kinesisk kultur, historie og samfundsforhold. Desuden får eleverne en indsigt i Kinas rolle globalt og tilegner sig interkulturelle kompetencer.

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i kinesisk

Erhvervsjura

Erhvervsjura

I mange af hverdagens forhold vil du støde på juridiske problemstillinger. Det gælder både i forhold til din privatøkonomi, fx når du foretager indkøb hos en erhvervsdrivende, men også i dit studie- eller arbejdsliv som enten lønmodtager eller selvstændig. I erhvervsjuraen kan du finde svar på nogle af disse problemstillinger.

Eleverne vil gennem teori, retspraksis, virkelighedsnære cases, videomateriale mv. stifte bekendtskab med emnet erhvervsjura, der er et obligatorisk fag på hhx. Emnet beskæftiger sig med et bredt felt af erhvervsrettet national lovgivning.

Pædagogiske overvejelser
Med udgangspunkt i grundlæggende juridisk metode skal eleverne forsøge at identificere og løse juridiske problemstillinger. Der vil i løbet af dagen være fokus på at få eleverne inddraget mest muligt, ligesom elevernes forforståelse af emnet vil blive inddraget.

Fakta om hhx-dagen

Varighed: 5 timer
Sted: Tietgen Handelsgymnasium
Hvem står bag? Undervisere i erhvervsjura

Tidspunkt for afholdelse

For at kunne lave den bedste undervisning for dine elever og af hensyn til vores bemanding, vil vi opfordre til, at hhx-dagene bliver lagt i perioden:

8.-10. klasse fra august 2021 til maj 2022

Først til mølle-princip

Afhængig af interesse og planlægning kan vi se os nødsaget til at sætte en begrænsning på udbuddet. Derfor tildeles undervisningsdagene ud fra først-til-mølle-princippet. Så kontakt derfor vores markedskoordinator Samantha Schmidt allerede i dag og lav en aftale. Se Samanthas kontaktdetaljer nederst på denne side.

>> Download brochure om de fem hhx-dage her.

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til samarbejdet eller indholdet på vores hhx-dage, er du velkommen til at kontakte Samatha Schmidt, som er koordinator for vores skolesamarbejde. 

Samantha Schmidt

Lektor og markedskoordinator Telefon: 51 36 40 45 Mail: sasc@tietgen.dk