English

Bekendtgørelser og kvalitetsdokumentation

Her finder du gældende love og bekendtgørelser for alle vores uddannelser samt lov om erhvervsuddannelser.

Tietgen Handelsgymnasium

Her finder du gældende love og bekendtgørelser for hhx-uddannelsen samt vores kvalitetsdokumentation.

Kvalitetsdokumentation

Ifølge "Bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (LBK nr 810 af 20/06/2018), skal skolen offentligøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen.

Karakterer
Her kan du se, hvilke karakterer Tietgen Handelsgymnasiums elever har fået:

Karakterstatistik (åbner i nyt vindue)

Elevtrivsel
På Tietgen Handelsgymnasium gennemfører vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse. Her tager eleverne blandt andet stilling til skolens faglige og sociale trivsel.

Du kan se undersøgelsen her. 

Undervisningsmiljøvurdering 
I denne folder kan du læse vores undervisningsmiljøvurdering (UMV). Den bygger på elevernes opfattelse af Tietgen Handelsgymnasium som uddannelsessted. Formålet med undervisningsmiljøvurderingen er at fastholde og udvikle et godt undervisningsmiljø for alle elever samt at forebygge problemer.

Du kan læse undervisningsmiljøvurderingen her (pdf).

Fravær fra undervisningen 
Vi opgør løbende elevernes fravær fra undervisningen. Det samlede fraværstal for Tietgen Handelsgymnasium i 2019/20 er 7,7%.

Vi registrerer ifølge lovgivningen alle fraværstimer, herunder fravær på grund af sygdom, forsinkede busser og andet begrundet fravær.

Overgangfrekvenser
Oversigt over elevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse:

Elevtal - Se hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang

Gennemførelse og videreuddannelse

Kvalitetsarbejde på Tietgen Handelsgymnasium
Læs her om vores strategi og årshjul for kvalitetsarbejde og evaluering.

Kvalitetsarbejde på Tietgen Handelsgymnasium

Selvevaluering og handlingsplan
Tietgen Handelsgymnasium arbejder med nogle særlige opmærksomhedspunkter, som er prioriteret ud fra den årlige selvevaluering, politisk fastsatte mål samt bestyrelsens prioriteringer. 

Selvevaluering og opfølgnigsplan

De prioriterede indsatsområder fremgår af gymnasiets handlingsplan.

Tietgen Business

Her har vi samlet de væsentligeste love og bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne og kvalitetsdokumentation  på Tietgen Business

Lov om erhvervsuddannelser

Lov om erhvervsuddannelser - loven er lovgrundlaget for alle erhvervsuddannelser i Danmark. 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser er administrativt fastsatte udmøntninger af lovgrundlaget. Her beskrives detaljerne om afviklingen af erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesbekendtgørelserne er den praktiske udmøntning af lov og bekendtgørelse på uddannelsesniveau. Altså hvordan ser detailuddannelser, handelsuddannelser osv. ud. Her får du mere detaljeret information om indholdet i din uddannelse.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Uddannelsesbekendtgørelse Detailhandel med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Eventkoordinator

Uddannelsesbekendtgørelse Handelsuddannelser med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Kontoruddannelser med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Finansuddannelsen

Se desuden undervisningsministeriets website.

Kvalitetsdokumentation

Ifølge "bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (LBK nr 810 af 20/06/2018), skal vi som uddannelsesinstitution offentligøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen - en kvalitetsdokumentation. 

Vi har inddelt vores kvalitetsdokumentation om Tietgen Business i grundforløb og hovedforløb.

Grundforløb

Den lokale undervisningsplan (LUP) er skolens og bestyrelsens plan, og er fundament for den daglige undervisning. Her beskrives de gældende rammer samt udmøntningen af skolens kernevirke. Her finder du skolens lokale udddannesesplan LUP for 2020-21 for grundforløbet inkl. studiekompetenceåret.

Handlingsplan 
Tietgen Business arbejder med særlige indsatser, som er prioriteret ud fra den årlige selvevaluering, politisk fastsatte mål samt bestyrelsens og ledelsens prioriteringer. Se vores handlingsplan her.

Elevtrivselsundersøgelse 
Tietgen Business gennemfører hvert år en elevtrivselsundersøgelse. Her skal eleverne tage stilling til skolen som helhed inklusiv rammer, miljø, undervisning og serviceniveau. Denne undersøgelse er vores tilstandsrapport og bruges konstruktivt, og via dialog, til at forbedre skolens virke. Du kan se undersøgelsen her.

Nøgletal 
Her finder du skolens data for blandt fuldførelsesprocent, elevtal og frafald

Elevtal - Se hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang.

Frafalds - og overgangsstatistik

Ordensregler
Vores mål er at skabe de bedste mulige rammer for læring gennem faglig udfordring og godt studiemiljø 

Læs vores Studie- & ordensregler på Tietgen Business her.

 

Hovedforløb

Den lokale undervisningsplan (LUP) er skolens fundament for den daglige undervisning. Her beskrives de gældende rammer samt udmøntningen af skolens kernevirke.

Lokal undervisningsplan for hovedforløb (LUP) 2020-21

Nøgletal 
Her finder du skolens data for blandt fuldførelsesprocent, elevtal og frafald

Elevtal - Se hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang.

Frafalds - og overgangsstatistik

Ordensregler
Vores mål er at skabe de bedste mulige rammer for læring gennem faglig udfordring og godt studiemiljø 

Læs vores Studie- & ordensregler på Tietgen Hovedforløb her.