English

Bekendtgørelser og kvalitetsdokumentation

Her finder du gældende love og bekendtgørelser for alle vores uddannelser samt lov om erhvervsuddannelser.

Tietgen Handelsgymnasium

Her finder du gældende love og bekendtgørelser for hhx-uddannelsen samt vores kvalitetsdokumentation.

Kvalitetsdokumentation

Ifølge "Bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (LBK nr 810 af 20/06/2018), skal skolen offentligøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen.

Karakterer
Her kan du se, hvilke karakterer Tietgen Handelsgymnasiums elever har fået:

Karakterstatistik (åbner i nyt vindue)

Elevtrivsel
På Tietgen Handelsgymnasium gennemfører vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse. Her tager eleverne blandt andet stilling til skolens faglige og sociale trivsel.

Du kan se undersøgelsen her. 

Undervisningsmiljøvurdering 
I denne folder kan du læse vores undervisningsmiljøvurdering (UMV). Den bygger på elevernes opfattelse af Tietgen Handelsgymnasium som uddannelsessted. Formålet med undervisningsmiljøvurderingen er at fastholde og udvikle et godt undervisningsmiljø for alle elever samt at forebygge problemer.

Du kan læse undervisningsmiljøvurderingen her (pdf).

Fravær fra undervisningen 
Vi opgør løbende elevernes fravær fra undervisningen. Det samlede fraværstal for Tietgen Handelsgymnasium i 2019/20 er 7,7%.

Vi registrerer ifølge lovgivningen alle fraværstimer, herunder fravær på grund af sygdom, forsinkede busser og andet begrundet fravær.

Overgangfrekvenser
Oversigt over elevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse:

Elevtal - Se hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang

Gennemførelse og videreuddannelse

Kvalitetsarbejde på Tietgen Handelsgymnasium
Læs her om vores strategi og årshjul for kvalitetsarbejde og evaluering.

Kvalitetsarbejde på Tietgen Handelsgymnasium

Selvevaluering og handlingsplan
Tietgen Handelsgymnasium arbejder med nogle særlige opmærksomhedspunkter, som er prioriteret ud fra den årlige selvevaluering, politisk fastsatte mål samt bestyrelsens prioriteringer. 

Selvevaluering og opfølgnigsplan

De prioriterede indsatsområder fremgår af gymnasiets handlingsplan.

Tietgen Business

Her har vi samlet de væsentligeste love og bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne og kvalitetsdokumentation  på Tietgen Business

Lov om erhvervsuddannelser

Lov om erhvervsuddannelser - loven er lovgrundlaget for alle erhvervsuddannelser i Danmark. 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser er administrativt fastsatte udmøntninger af lovgrundlaget. Her beskrives detaljerne om afviklingen af erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesbekendtgørelserne er den praktiske udmøntning af lov og bekendtgørelse på uddannelsesniveau. Altså hvordan ser detailuddannelser, handelsuddannelser osv. ud. Her får du mere detaljeret information om indholdet i din uddannelse.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Uddannelsesbekendtgørelse Detailhandel med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Eventkoordinator

Uddannelsesbekendtgørelse Handelsuddannelser med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Kontoruddannelser med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Finansuddannelsen

Se desuden undervisningsministeriets website.

Kvalitetsdokumentation

Kvalitetsdokumentation på Tietgen Business

Ifølge "bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (LBK nr 810 af 20/06/2018), skal vi som uddannelsesinstitution offentligøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen - en kvalitetsdokumentation. Vi har inddelt vores kvalitetsdokumentation om Tietgen Business i grundforløb og hovedforløb.

På Tietgen Business har vi et klart mål om at sikre åbenhed og gennemsigtighed i vores bestræbelser på sikre de bedste betingelser for trivsel og læring. Vi er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, hvor vi skal sikre uddannelser af høj kvalitet for vores elever, virksomheder, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.

Vi har her samlet et overblik over vores systematiske arbejde med sikring og udvikling af kvalitet, der ligeledes efterlever de bekendtgørelsesmæssige krav. Vi har inddelt vores kvalitetsdokumentation på Tietgen Business i grundforløb og hovedforløb.

Grundforløb

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan (LUP) består af en beskrivelse af undervisningen, der omfatter tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen på Tietgen Business:

  1. Mål for undervisningen
  2. Indhold i undervisningen
  3. Evaluering og bedømmelse

Her finder du skolens lokale uddannelsesplan LUP for 2020-21 for grundforløbet inkl. studiekompetenceåret.

Selvevaluering, opfølgnings- og handlingsplan

Dataindsamling er en væsentlig del af selvevalueringen og arbejdet med særlige indsatser. Her finder du:

Tietgen Business arbejder med særlige indsatser, som er prioriteret ud fra den årlige selvevaluering, politisk fastsatte mål samt bestyrelsens og ledelsens prioriteringer.

Se vores handlingsplan her

Se vores opfølgningsplan/pædagogiske indsatser her.

Se vores procedurer for at sikre øget gennemførelse og for at arbejde systematisk med en vurdering af elevers behov for støtte og vejledning. 

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

På Tietgen Business funderer vi skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag (FPDG) på de tre dyder: Mod, nysgerrighed og ordentlighed. Dyderne er en del af det strategiske narrativ og fokus på bæredygtighed er fælles for hele Tietgen. Læs mere om vores brug af verdensmålene og fokus på bæredygtighed her.

Se vores fælles pædagogisk didaktisk grundlag (FPDG) her (åbner pdf-fil).

Se vores didaktiske undervisningsredskab 'PL-hjulet' her (åbner pdf-fil)

Se vores arbejde med feedback her (åbner pdf-fil).

Ordensregler

Vores mål er at skabe de bedste mulige rammer for læring gennem faglig udfordring og godt studiemiljø. Læs vores studie- & ordensregler på Tietgen Business her.

 

Hovedforløb

Den lokale undervisningsplan (LUP) er skolens fundament for den daglige undervisning. Her beskrives de gældende rammer samt udmøntningen af skolens kernevirke.

Lokal undervisningsplan for hovedforløb (LUP) 2020-21

Nøgletal 
Her finder du skolens data for blandt fuldførelsesprocent, elevtal og frafald

Elevtal - Se hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang.

Frafalds - og overgangsstatistik

Ordensregler
Vores mål er at skabe de bedste mulige rammer for læring gennem faglig udfordring og godt studiemiljø 

Læs vores Studie- & ordensregler på Tietgen Hovedforløb her.