English

Voksenelev

Hvad er en voksenelev? Hvilke regler gælder for voksenelever? Hvad med løn, pension, fritvalgs lønkonto, lønrefusion og voksentilskud?

Hvad er en voksenelev?

En elev betragtes som voksenelev, når vedkommende er fyldt 25 år senest den dato, uddannelsesaftalen træder i kraft. 

En voksenelev er ansat på samme uddannelsesmæssige betingelser som elever under 25 år. Denne uddannelse kaldes EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne). Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er tilpasset den enkelte elevs erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Du kan læse mere om euv business på Tietgen Business her

VOKSENTILSKUD

Indgår din virksomhed en uddannelsesaftale med en voksenelev, har du som arbejdsgiver mulighed for at få tilskud til elevens løn fra Staten (det lokale jobcenter).

Om du kan få tilskud, afhænger bl.a. af elevens uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund. Det kan du læse mere om på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis der ydes tilskud, udgør det 30 kr. eller 45 kr. i timen.

Sådan søger du tilskud

Voksentilskuddet kan søges via VITAS.

Bemærk: Ansøgningen skal være jobcenteret i hænde senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse! 

PRØVETID

Når du ansætter en elev i din virksomhed, er der en prøvetid på 3 måneder. I løbet af denne periode kan både du og eleven ophæve uddanelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver gerne i den forbindelse.

ARBEJDSTID

En elev i en virksomhed arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid inden for, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2020-2023 og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service 2020-2023 og Industriens Funktionæroverenskomst.

FERIE OG FERIEFRIDAGE

Ifølge ferieloven har alle ansatte har ret til 25 dages ferie hvert ferieår, dette gælder også elever.

Ferieloven siger, at "elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse". 

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.

Bemærk: Hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Yderligere info om den nye ferielov kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside og i øvrigt henvises til de faglige organisationer. 

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster.

ELEVLØN, PENSION & FRITVALGS LØNKONTO

Alle virksomheder, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. for området, uanset om virksomheden har en overenskomst eller ej.

Det er således virksomhedens ansvar, at overenskomstens bestemmelser vedr. løn, pension og fritvalgs lønkonto følges.

Løn, pension & Fritvalgs Lønkonto - Detail

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Løn for voksenelever efter 1. marts 2021:

Ifølge butiksoverenskomsten 2020-2023 aflønnes voksenelever med 19.789 kr. pr. måned.

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk: I den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster – med andre lønsatser.

Pension & Fritvalgs Lønkonto

Ifølge Butiksoverenskomsten er der ikke pension til elever. Ifølge Butiksoverenskomsten skal elever have en fritvalgs lønkonto.

PraktikService kan ikke herudover rådgive om disse spørgsmål, men henviser til arbejdsmarkedets parter.

 

Løn, pension & Fritvalgs Lønkonto - Kontor, Handel og Event

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem HK Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri.

I følge Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service 2020-2023 aftales lønnen til voksenelever individuelt.

I funktionæroverenskomsten for handel, viden og service hedder det om voksenelevlønnen, at "lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse".

Industriens funktionæroverenskomst hedder det bl.a., at voksenelever anbefales aflønnet i forhold til "indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar".

Voksenelever, der har været ansat i virksomheden i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens start, skal aflønnes i forhold til indsats, kvalifikationer m.v.

Pension & Fritvalgs Lønkonto

PraktikService kan ikke rådgive vedr. pension og fritvalgs lønkonto, men henviser til arbejdsmarkedets parter.

Lønrefusion

Når eleven er på skoleophold (inkl. grundforløb som led i en uddannelsesaftale, dvs. praktikadgangsvej eller Ny mesterlære), kan virksomheden få refunderet elevlønnen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

For 2020 udgør satsen for lønrefusion pr. skoleuge:
Voksenelever: 5.240 kr.

I 2019 udgjorde satsen for lønrefusion pr. skoleuge:
Voksenelever: 5.150 kr.

Bemærk, at lønrefusion for voksenelever ikke udbetales automatisk, men skal søges aktivt på virk.dk. Lønrefusion kan tidligst søges, når eleven har afsluttet sit første skoleophold.

Spørgsmål til lønrefusion

Har du spørgsmål til lønrefusion er du velkommen til at kontakte en af vores uddannelsessekretærer, se kontaktinfo herunder.